Zhytniy Market, Valentyn Shtolko, O. Monina, 1982

Pin It on Pinterest